خدمات پشتیبانی

اسناد و مدارک پشتیبانی برای مشتریان فیلیپس

استفاده از دفترچه‌های راهنما برای راه‌اندازی و مراقبت از نرم‌افزارهای فیلیپس و محصولات آن را به شما پیشنهاد می‌دهیم.

امنیت محصولات

بخش بهداشتی درمانی فیلیپس، به طور فعال پاسخگوی نگرانی‌های امنیتی مشتریان است. به منظور تلاش‌های هدفمند، یک سیاست جهانی برای حل طبیعت در حال تحول امنیت در فن‌آوری پزشکی ایجاد کرده‌ایم که شامل الزامات ویژگی محصولات، ردیابی و ارزیابی تهدیدها و امنیت و انطباق با استانداردهای محلی دولت است.

بیشتر بدانید

انطباق و ادغام


تصویربرداری دیجیتال و ارتباطات در پزشکی (DICOM)

هنگامی که در یک بیمارستان، محصولات پزشکی مختلف در حال ادغام هستند، DICOM به عنوان یک مکانیسم ارتباطی استاندارد به طور فزاینده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بیانیه انطباق محصولات خاص DICOM در بخش زیر قابل دانلود است.

همچنین می‌توانید بیانیه یکپارچه‌سازی IHE (یکپارچه‌سازی شرکت بهداشت و درمان) را به منظور کسب اطلاعات بیشتر درباره انطباق محصولات مشاهده کنید.

بیانیه DICOM

یکپارچه‌سازی شرکت بهداشت و درمان

یکپارچه‌سازی شرکت بهداشت و درمان (IHE)، استفاده از استانداردهایی مانند DICOM و HL7 را برای حل نیازهای خاص بالینی در حمایت از مراقبت بهینه از بیماران ترویج می‌دهد.

هر یک از بیانیه‌های یکپارچه‌سازی IHE در ادامه، میزان تطابق هر یک از محصولات فیلیپس را در چارچوب فنی IHE توصیف می‌کند.

همچنین می‌توانید برای اطلاعات بیشتر درباره تطابق هر محصول، بیانیه تطابق DICOM را مشاهده کنید.

بیانیه‌های IHE