اولتراسوند داخل عروقی فیلیپس (IVUS)

اولتراسوند داخل عروقی فیلیپس (IVUS)

با رشد روزافزون تکنولوژی در تشخیص و پایش بیماری های قلبی عروقی نیاز به استفاده از سیستم اولتراسوند داخل عروقی  (IVUS) به عنوان راهکاری عملی با دقت و صحت بسیار بالا در تشخیص بیماری ها به امری واضح تبدیل شده است.

طی مطالعات و تحقیقات انجام شده در چندین مقاله و به جهت بررسی و تحلیل سیستم IVUS  در مقایسه با دستگاه آنژیوگرافی به تنهایی، که در دو مرحله اصلی ارزیابی اثربخشی و هزینه یابی انجام می شود، شواهد موجود با استفاده از روش متاآنالیز مورد سنتز قرار گرفت و رتبه اثر بخشی هر تکنولوژی با کمک روش های تصمیم گیری چند شاخصه ساو، تاپسیس، ویکور و تئوری خاکستری تعیین شد. نتیجه این سنتز اثر بخشی بهتر سیستم IVUS را در مقایسه با دستگاه آنژیوگرافی به تنهایی نشان داد. در مرحله هزینه یابی نیز، میزان هزینه های احتمالی تحمیل شده بر جامعه در صورت بکارگیری سیستم IVUS در کنار دستگاه آنژیوگرافی گویای هزینه اثر بخشی سیستم IVUS در برابر فقط دستگاه آنژیوگرافی به تنهایی را نشان می دهد.

Philips Volcano

اولتراسوند داخل عروقی

کمپانی PHILIPS VOLCANO با ارایه سیستم های خانوادهCore توانسته کامل ترین و بروزترین سیستم های نسل جدید اولتراسوند داخل عروقی (IVUS)با کاربرد های منحصر بفرد را ارایه نماید. این سیستم ها علاوه بر قابلیت اولتراسوند داخل عروقی (IVUS) دارای قابلیت FFR نیز میباشد. همچنین نسل جدید این سیستم ها دارای تکنولوژی iFR و کَتَترهای مخصوص پروسه های کرونری (coronary) و عروق محیطی (Peripheral) می باشند.

مشاهده دستگاه هامحصولات مصرفی

اولتراسوند داخل عروقی فیلیپس (IVUS) - شرکت تایماز نماینده فیلیپس - taimaz
اولتراسوند داخل عروقی فیلیپس (IVUS) - وسایل تخصصی اینترونشن - بالونهای دارویی - اسکورینگ بالون - ساپورت کتتر - لیزر کتتر - لیزر داخل عروق - شرکت تایماز نماینده فیلیپس - taimaz

Spectronetics

لیزر آترکتومی

امروزه  در جوامع علمی  بین المللی به اثبات رسیده است که یکی از مصارف لیزر در درمان گرفتگیهای قلبی و عروقی  میباشد.

درعروقی که دچار عارضه تنگی شدید هستند و امکان عبور استنت، بالون و وسایل درمانی در مسیر رگ میسر نیست، به کمک لیزر مسیری در رگ باز میشود تا پس از آن  پزشک بتواند وسایل درمانی مربوطه را در موضع جایگزین کرده و گرفتگی مربوطه را درمان نماید.