محصولات مصرفی Philips Volcano

محصولات مصرفی Philips Volcano

محصولات مصرفی کمپانی Philips Volcano  به سه دسته طبقه بندی می شوند :

  • کتترهای تشخیصی وابسته به دستگاه اولتراسوند داخل عروق IVUS
  • گایدوایر های فشار دستگاه FFR  &   iFR
  • کتتر های درمانی دستگاه آترکتومی

Eagle Eye Platinum

کتتر کرونری دستگاه IVUS  با فاصله نوک کتتر تا ترنسدیوسر بلند

 

محصولات مصرفی کمپانی Philips Volcano به سه دسته طبقه بندی می شوند : کتترهای تشخیصی وابسته به دستگاه اولتراسوند داخل عروق IVUS گایدوایر های فشار دستگاه FFR & iFR کتتر های درمانی دستگاه آترکتومی
محصولات مصرفی کمپانی Philips Volcano به سه دسته طبقه بندی می شوند : کتترهای تشخیصی وابسته به دستگاه اولتراسوند داخل عروق IVUS گایدوایر های فشار دستگاه FFR & iFR کتتر های درمانی دستگاه آترکتومی

Eagle Eye Platinum st

کتتر کرونری دستگاه IVUS  با فاصله نوک کتتر تا ترنسدیوسر کوتاه

 

Phoenix Atherectomy System

کتتر آترکتومی دستگاه Phoenix جهت استفاده درعروق محیطی بالا و پایین زانو

 

محصولات مصرفی کمپانی Philips Volcano به سه دسته طبقه بندی می شوند : کتترهای تشخیصی وابسته به دستگاه اولتراسوند داخل عروق IVUS گایدوایر های فشار دستگاه FFR & iFR کتتر های درمانی دستگاه آترکتومی
محصولات مصرفی کمپانی Philips Volcano به سه دسته طبقه بندی می شوند : کتترهای تشخیصی وابسته به دستگاه اولتراسوند داخل عروق IVUS گایدوایر های فشار دستگاه FFR & iFR کتتر های درمانی دستگاه آترکتومی

Phoenix Guidewire

گاید وایر سازگار با کتتر آترکتومی دستگاه Phoenix

Pioneer plus Re-Entry catheter

کتتر Pioneer plus جهت عبور از پلاک های بسیار شدید مسدود کننده عروق (CTOs) و ایجاد معبری برای گاید وایر با استفاده از هدایت دستگاه IVUS

محصولات مصرفی کمپانی Philips Volcano به سه دسته طبقه بندی می شوند : کتترهای تشخیصی وابسته به دستگاه اولتراسوند داخل عروق IVUS گایدوایر های فشار دستگاه FFR & iFR کتتر های درمانی دستگاه آترکتومی
محصولات مصرفی کمپانی Philips Volcano به سه دسته طبقه بندی می شوند : کتترهای تشخیصی وابسته به دستگاه اولتراسوند داخل عروق IVUS گایدوایر های فشار دستگاه FFR & iFR کتتر های درمانی دستگاه آترکتومی

Revolution

کتتر کرونری دستگاه IVUS با قابلیت تصویربرداری چرخشی و کیفیت تصویر بسیاربالا

Verrata

Pressure guide wire

گاید وایر فشار جهت استفاده با دستگاه FFR

محصولات مصرفی کمپانی Philips Volcano به سه دسته طبقه بندی می شوند : کتترهای تشخیصی وابسته به دستگاه اولتراسوند داخل عروق IVUS گایدوایر های فشار دستگاه FFR & iFR کتتر های درمانی دستگاه آترکتومی
محصولات مصرفی کمپانی Philips Volcano به سه دسته طبقه بندی می شوند : کتترهای تشخیصی وابسته به دستگاه اولتراسوند داخل عروق IVUS گایدوایر های فشار دستگاه FFR & iFR کتتر های درمانی دستگاه آترکتومی

Verrata plus

Pressure guide wire

گاید وایر فشار جهت استفاده با دستگاه FFR

Vision pv .014

کتتر دستگاه IVUS  جهت عروق محیطی سازگار با گایدوایر 0.014

محصولات مصرفی کمپانی Philips Volcano به سه دسته طبقه بندی می شوند : کتترهای تشخیصی وابسته به دستگاه اولتراسوند داخل عروق IVUS گایدوایر های فشار دستگاه FFR & iFR کتتر های درمانی دستگاه آترکتومی
محصولات مصرفی کمپانی Philips Volcano به سه دسته طبقه بندی می شوند : کتترهای تشخیصی وابسته به دستگاه اولتراسوند داخل عروق IVUS گایدوایر های فشار دستگاه FFR & iFR کتتر های درمانی دستگاه آترکتومی

Vision pv .018

کتتر دستگاه IVUS  جهت عروق محیطی سازگار با گایدوایر 0.018

Vision pv .035

کتتر دستگاه IVUS  جهت عروق محیطی سازگار با گایدوایر 0.035

محصولات مصرفی کمپانی Philips Volcano به سه دسته طبقه بندی می شوند : کتترهای تشخیصی وابسته به دستگاه اولتراسوند داخل عروق IVUS گایدوایر های فشار دستگاه FFR & iFR کتتر های درمانی دستگاه آترکتومی